Členové Divadla SPOLUPOSPOLUAbsolventi především Divadelní fakulty AMU, oboru dramatická výchova a dalších humanitních a pedagogických oborů, pedagogové základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže, lektoři dílen a kurzů v oblasti divadla, dramatické výchovy, improvizačního divadla, uměleckého přednesu apod.


Iveta Dřízhalová • absolventka Divadelní fakulty AMU, obor dramatická výchova
 • pedagog literárně-dramatického oboru ZUŠ a DDM
 • lektorka a organizátorka divadelních, loutkářských, dramatickovýchovných a recitačních dílen, seminářů a přehlídek • Hana Vondráková • absolventka Divadelní fakulty AMU, obor dramatická výchova
 • pedagog dramatické výchovy a volného času
 • vedoucí dětských a studentských divadelních souborů lektorka a organizátorka divadelních, loutkářských, dramatickovýchovných a recitačních dílen, seminářů a přehlídek • Gabriela Sittová • absolventka Filozofické fakulty UK, bohemistika a Divadelní fakulty AMU, obor dramatická výchova
 • pedagog literárně-dramatického oboru ZUŠ
 • lektorka divadelních, dramatickovýchovných a recitačních dílen, seminářů a přehlídek, recitátorka, improvizátorka • Jana Machalíková • absolventka Divadelní fakulty AMU, obor dramatická výchova
 • improvizátorka a trenérka improvizační ligy
 • recitátorka a vedoucí studia uměleckého přednesu
 • vedoucí dětských divadelních souborů v DDM Praha 8
 • lektorka dramaticko-výtvarných programů Národní galerie
 • pedagog katedry primární pedagogiky PedF UK a vzdělávacích kurzů pořádaných Sdružením pro tvořivou dramatiku
 • http://janamachalikova.cz/ome.html • Martina Černá • absolventka Divadelní fakulty AMU, obor dramatická výchova
 • pedagog literárně-dramatického oboru na ZUŠ
 • herečka v amatérských divadelních souborech NoStraDivadlo a Luna
 • lektorka divadelních, dramatickovýchovných a recitačních dílen, seminářů a přehlídek • Ivo Machalík • absolvent VŠ zemědělské
 • soukromý podnikatel
 • recitátor
 • člen improvizační ligy a několika amatérských divadelních souborů